اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس

تهران - شریعتی – ابتدای ظفرساختمان آفتاب – پلاک 9 – طبقه سوم –واحد 16

تلفن:22923041

1. Evaluation of shear bond strength of orthodontics brackets bonded with nanofilled restorative materials.
87 th congress of the European orthodontic society
Location: Istanbul-Turkey,
Date: june 19- 2011- june 23- 2011
Authors: Chalipa J, MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,

 

2. Evaluation of maxillary molar distalization using a pendulum-like appliance

87 th congress of the European orthodontic society
Location: Istanbul-Turkey,
Date: june 19-2011- june 23-2011
Authors: Ahmad Akhoundi MS , Afshar H, Arab S
Type : پوستر, Lecturer,

 

3. How Do Load Cells and Crosshead Speeds Affect Orthodontic Shear Bond Strength Tests?

7th lnternational Orthodontic Congress
Location: Sydney, Australia,
Date: February 6- 2010- February 9- 2010
Authors: F Mojtahedzadeh , MS Ahmad Akhondi , E Javadi
Type : پوستر, Lecturer,

 

4. Evaluation of Cooperation between Orthodontist and Maxillofacia Surgeon in Treatment Outcome of Skeletal Class III Patients

7th lnternational Orthodontic Congress
Location: -Sydney ,Australia,
Date: February 6- 2010- February 9- 2010
Authors: MS Ahmad Akhond ,i H Sadr Haghighi
Type : پوستر, Lecturer,

 

5. Bond Strength Evaluation of Nonglazed ceramic with different surface Treatment Methods

106th ANNUAL SESSION
Location: Las Vegas, Nevada, USA,
Date: May 5-9 2006-May 5-9 2006
Authors: MS Ahmad Akhondi, M Kamel, A Yazdi, T Hooshmand
Type : پوستر, Lecturer,

 

6. Evaluation of functional occlusion in patients treated with preadjusted and edgewise appliances

105th International Orthodontic Congress
Location: Paris,
Date: September 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,

 

7. General principles related to the diagnosis and orthodontic treatment of impacted teeth

104th Annual Session American Association of Orthodontists
Location: Florida,
Date: .April 2004-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,

 

8. Variation of ANS location in relation to palatal plane in normal , short and long-face patients

105th Annual Session American Association of Orthodontists
Location: San francisco,
Date: May 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : پوستر, Lecturer,

 

9. The Comparison of Dolphin imaging Software and Manual Prediction of Soft Ti

7th lnternational Orthodontic Congress
Location: Sydney- Australia,
Date: February 6 - 2010- February 10 - 2010
Authors: MS Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer,

 

10. How much orthodontic shear bond strength is enough

84th congress European orthodontic society
Location: Lisbon,
Date: 10 june 2008-14 june 2008
Authors: F Mojtahedzadeh , MS Akhoundi, H Noroozi
Type : سخنرانی, Lecturer,

 

11. Evaluation of bond strength to non-glazed ceramic in different surface treatment

84th congress European orthodontic society
Location: Lisbon,
Date: 10 june 2008-14 june 2008
Authors: MS Ahmad Akhoundi , MR Kamel , MJ Kharazi fard
Type : سخنرانی, Lecturer,

 

12. Evaluation of functional occlusion in patients treated with preadjusted and edgewise appliances..,

105th International Orthodontic Congress
Location: Paris,
Date: September 2005-
Authors: MS Ahmad Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer,

 

گزارش 20 ساله از درمان بیماران ارتوسرجری(250 مورد) .13
نهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران
Location: مشهد.ایران
Date: اردیبهشت 1390
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
Type : سخنرانی, Lecturer

 

14. Step by step treatment p;anning for class III orthognatic cases
7 th congress of Iranian association of orthodontists
Location: Hamedan. Iran
Date: 2009 20 May-2009 22 May
Authors: Heidar H, MS Ahmad Akhound
Type : سخنرانی, Lecturer

 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به دکتر محمد صادق آخوندی تعلق دارد

طراحی وب سایت و پشتیبانی : آنلاین سلامت دات کام